Nyheter

Nu har ännu ett år gått i vår fina förening som har haft ett händelserikt år 2019

 

Fortsatt stark ekonomi trots ett olycksdrabbat år

Året kommer landa kassaflödesnegativt men justerat för stora engångskostnader enligt nedan så har vi fortsatt stabil ekonomi. I dagsläget har vi haft engångskostnader på ca 700’ men kommer få tillbaka en stor del från försäkringsbolaget. Vi har fortfarande nästan 700’ sek kvar i kassan som är öronmärkta för nästkommande års fönsterrenovering ut mot gatan. Inga amorteringar har gjorts i år.

 

Vattenskadorna i C reparerade och kvalitetsåtgärder tilltagna för framtiden

Vi har haft inte mindre än två stycken kostsamma och väldigt ansträngande vattenskador i C som berott på bristfälliga renoveringar. Efter många månader av slit och en svår vardag för de påverkade medlemmarna, är detta nu äntligen färdigt. Då föreningen haft flera tidigare vattenskador av samma skäl, har styrelsen nu beslutat att inga ingrepp på VVS kommer godkännas utan att en oberoende kontrollansvarig säkerställer kvaliteten på arbetet. Denna kostnad kommer bekostas av medlemmen i fråga.

 

Genomfört stambyte i C

I och med denna vattenläcka upptäcktes även att den ena stammen i C var i mycket dåligt skick. Den har därför stambytts i de lägenheter där ingrepp i badrummen redan var nödvändigt, och relinats i de lägenheter som hade nya fina badrum. Även dessa lägenheter kommer stambytas successivt vartefter de renoveras. På så sätt sparade vi både pengar till föreningen samt välmående för våra påverkade medlemmar.

 

Bättre koll på våra stammar

I och med ovan nämnd process upptäckte styrelsen att dokumentationen generellt gällande våra stammar var bristfällig. För att få bättre kontroll på situationen genomfördes en mer grundlig genomgång av stammarna i samband med den stamspolning som ändå var nödvändig (ska genomföras var 4-5e år). Denna stamgenomgång visade att samtliga stammar såg ok ut utom ytterligare en stam i C som behöver mer kontinuerlig tillsyn. Styrelsen har därför beslutat att denna stam successivt ska stambytas i samband med renoveringar samt att skicket ska kontrolleras med max 3 års mellanrum tills dess att den är bytt i sin helhet. Övriga stammar ska fortsätta spolas och filmas var 4-5 år enligt rekommendation.

 

OVK genomförd

Under året genomfördes en OVK där allt har gått bra förutom ett antal lägenheter i C-huset som fått avslag pga ej tillåtna förändringar vid renoveringar. Styrelsen kommer inleda nästa år med att meddela berörda medlemmar om vad de måste åtgärda för att även C ska godkännas.

 

Styrelsen hoppas på ett något lugnare 2020 så att vi utöver ovan nämnda aktiviteter, även får tid att fortsätta utreda en eventuell försäljning av kvarvarande vindsutrymmen. En process som kan få en mycket positiv effekt på föreningens ekonomi

 

Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul och ett fint avslut på året!

 

Sker torsdagen den 4 juli.

 

 

Har du ställt bråte någonstans i föreningens gemensamma utrymmen? I exempelvis i de gemensamma utrymmena i källaren?

 

Vänligen flytta era saker annars kommer de forslas bort och slängas nu på torsdag.

Styrelsen vill med detta meddelande också påminna alla medlemmar om att det INTE ÄR OK att ställa bråte i de gemensamma utrymmena och att det kostar föreningen onödiga pengar.

 

Hej alla medlemmar!

 

Vi har nyligen haft en årsstämma och valt en nygammal styrelse. Vi gick igenom året som gått och de förbättringar som vi har gjort för föreningen. Som vi också nämnde så lämnade vi ett ekonomiskt starkt 2018. Vi amorterade totalt (med ordinarie löpande amorteringar) 329 000 kr. För tillfället har föreningen ca en miljon kronor i kassan. Styrelsen avvaktar större amorteringar under året för en planerad fönsterrenovering. Vi återkommer med mer information om det.

 

 

Ny styrelse

På årsmötet i våras valdes den nya styrelsen:

 

Josefie Arner: ordförande (omval) 

Frida Åström: ledamot (omval) 

Andia Gemsjö: ledamot (omval) 

Simon Nylander: ledamot (nyval)

Mats Eriksson: suppleant (omval) 

 

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss på 

 

 

NYHETER

 

Pappersfri förening

Föreningen har sedan årsstämman gått över till att sluta printa ut nyhetsbrev, kallelser och protokoll etc till alla medlemmar. All sådan information kommer att publiceras på hemsidan och bara printas ut för att sättas upp på föreningens anslagstavlor.

 

För att snabbt få reda på nyheter som berör föreningen går det bra att registrera sin e-postadress på www.birgersgarden.se Mejl skickas till den e-postadress ni har angivit när nyheter publiceras på hemsidan.

 

Den medlem som ändå önskar utskrifter är välkommen att kontakta styrelsen.

 

 

Gårdsstädning (och cykelrensning)

Återigen vill styrelsen tacka alla medlemmar som bidrog och hjälpte till på vårstädningen när vi ställde fram nya utemöbler, planterade om buskarna och sopade hela innergården. I samband med vårstädningen rensade vi också upp bland cyklarna (forslade bort de omärkta) och städade i cykelstället. Vi hoppas att fler grannar känner att de vill utnyttja innergården för att grilla och umgås.

 

Man kan boka hela uteplatsen och grillen på anslagstavlan vid styrelsens brevlåda i B. (Om man vill ha grillkväll för gäster tex.)

 

 

OVK 

Den 12-13 mars genomfördes en gedigen OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i föreningen. Syftet är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat genom en fungerande ventilation. Samtliga lägenheter i A- och B-huset blev godkända. Flera lägenheter i C-huset behöver genomgå åtgärder för att bli godkända. De medlemmar som är drabbade kommer att kontaktas av företaget Ventexpert. 

 

För att hela föreningen ska bli godkänd måste samtliga lägenheter vara godkända. Styrelsen följer upp och återkommer med mer information till samtliga medlemmar.

 

 

Skräp och bråte i allmänna utrymmen

På sistone har det samlats mycket bråte i källaren och på vinden, trots skriftliga påminnelser om att föremålen måste flyttas av ansvarig medlem. Det kostar stora summor pengar för föreningen att forsla på bort skräpet. Styrelsen funderar på att sätta upp kameror om problemet ej upphör så att de skyldiga medlemmarna kan faktureras bortförsel av deras skräp.

 

Styrelsen vill också återigen påminna alla om att hålla alla gemensamma utrymmen helt fria från föremål. På grund av brandrisken är det inte ens tillåtet att förvara barnvagnar, barncyklar, dörrmattor mm i trapphusen.

 

 

Brandskydd

Föreningen har köpt in brandsläckare och brandfiltar till de gemensamma utrymmena. Brandskydden finns i entrén i A- och B-huset samt uppe på vinden i C-huset. (I A-huset snett mitt emot hissen och vid föreningens brevlåda i B-huset).

 

 

 

 

ALLMÄN INFORMATION/PÅMINNELSER

 

Renovering

Mot bakgrund av OVK-besiktningen och vattenskadorna som har drabbat föreningen de senaste åren vill styrelsen återigen påminna och trycka på vikten av att genomföra renoveringar av godkända fackmän med dokumenterad erfarenhet och adekvata försäkringar.

 

Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör:

  • bärande konstruktion t.ex. ändringar i väggar
  • byte av ytterdörr
  • ändring av befintlig ledning för avlopp/brunn, värme, gas eller vatten
  • ändringar som påverkar planlösning t.ex. flytta badrum/kök, ventilation, husets karaktär eller kan vara till nackdel för huset/boende.

Kontakta styrelsen och lämna ifylld ansökan. Handläggningstid är ca 1-2 månad.

 

Detta får du inte göra

  • riva väggar eller flytta kök/badrum/dörröppningar (utan tillstånd)
  • koppla in fläktar till ventilationskanaler eller vädringsluckor
  • täcka igen ventilation
  • byta element
  • ändra fönster

 

Hissar

Våra fina hissar är gamla och behöver hålla över tid. Hissföretaget Amsler som erhåller underhållet vill påminna alla medlemmar att vara försiktiga med grindar och dörrar när vi öppnar och stänger.

 

 

Dörrautomatik

Generell upplysning till alla medlemmar som hyr in hantverkare: vänligen upplys dem om att inte ställa upp portarna med våld. Det är mycket viktigt att den elektroniska funktionen stängs av (finns en knapp högst upp på dörren) innan dörren ställs upp för in- och utpassage. Om den elektroniska funktionen inte stängs av och dörrarna ställs upp med tvång går hela mekanismen sönder. 

 

 

Sophantering

Styrelsen vill påminna om att det bara får slängas hushållsavfall i våra soptunnor på gården (samt trycksaker i ett speciellt kärl). För glas och wellpapp hänvisar vi er till kommunens kärl på Frejgatan eller Valhallavägen. Grovsopor slängs vid kommunens återvinningscentraler. Tänk också på att slänga soporna i en soptunna som det finns plats i så att locken går att stänga.

 

Soptunnan bredvid kärlet för trycksaker tillhör sushirestauragen och där får enbart deras sopor slängas.

 

 

Fimpar

Det slängs mycket cigarettfimpar på innergården. Styrelsen vill påminna om att föreningen har nolltolerans mot detta. Det är inte bara olagligt att skräpa ned, det är också otrevligt mot grannskapet.

 

 

Blippar

Varje lägenhet får tre kodbrickor till porten. Önskas fler kan detta köpas till en kostnad av 200:- /st. Beställningen görs genom att skicka ett mail till styrelsen, i mailet anger du; 

- lägenhetsnummer (föreningens tresiffriga beteckning),

- namn och adress (kodbrickan skickas per post direkt till lägenhetsinnehavaren).

- lantmäteriets fyrsiffriga nummer

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi får fira de nya möblerna och krukväxterna över en grillkväll tillsammans J

 

Torsdagen den 9 maj hämtas allt skräp och forslas bort. Om det finns någon möbel som ska slängas som ni vill ha är det fritt fram att ta för sig. (Det finns t ex ett bord och 4 stolar som är hela, med tillhörande dynor).

 

Styrelsen vill härmed också påminna om att omärkta cyklar kommer att forslas bort och slängas. Kom ihåg att märka din cykel (synligt!) med namn om du INTE vill slänga cykeln. (De omärkta cyklarna står på samma sida som soptunnorna).

 

Hoppas att vi ses igen på årsstämman 20 maj, kl. 18:00 på Hansson Hotell Surbrunnsgatan 38.

 

Allt gott!

 

Mvh,

Styrelsen

 

 

 

 

 

Tid: 20 maj 2019 kl. 18.00 – 20.00

Plats: Hansson Hotell, Surbrunnsgatan 38

 

Dagordning:

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justerare, tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Föredragande av nuläge och planerad verksamhet

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

17. Val av valberedning

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

19. Stämmans formella avslutande

 

Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna! 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse finns att läsa i sin helhet här: 

Årsredovisning 2018 Brf Birgersgården.pdf

Revisionsberättelse 2018 Brf Birgersgården.pdf