Nyheter

Kallelse till föreningsstämma

Tid: 20 maj 2019 kl. 18.00 – 20.00

Plats: Hansson Hotell, Surbrunnsgatan 38

 

Dagordning:

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justerare, tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Föredragande av nuläge och planerad verksamhet

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

17. Val av valberedning

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

19. Stämmans formella avslutande

 

Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna! 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse finns att läsa i sin helhet här: 

Årsredovisning 2018 Brf Birgersgården.pdf

Revisionsberättelse 2018 Brf Birgersgården.pdf